1. Fedurcová, A., Lehotay, J., Liptaj, T., Prónayová, N., Čižmárik, J.: HPLC Separation of Diazepam Conformers Coupled with Off-Line NMR Experiment. J. Liq. Chromatogr. & Rel.Techn. 29, 1351-1368 /2006/
 2. Čižmárik, J., Hroboňová, K., Lehotay, J.: Examination of the Chemical Composition of Propolis III. Identification of Dehydroabietic Acid and Abietic Acid in Propolis. Sci. Pharm. Suppl. 1, 74, S 42 /2006/
 3. Waisser, K., Doležal, R., Palát, K, Jr., Čižmárik, J., Kaustová, J.: QSAR Study of Antimycobacterial Activity of Quaternary Ammonium Salts of Piperidinylethyl Esters of Alkoxysubstituted Phenylcarbamic Acids. Folia Microbiol. 52, 21-24 /2006/
 4. Fedurcová, A., Lehotay, J., Liptaj, T., Prónayová, N., Čižmárik, J.: Interkonverzia stereochemicky nestálych chirálnych liečiv. Časť III: Separácia konformérov diazepamu HPLC metódou požitím ?-cyklodextrínu ako chirálnej stacionárnej fázy v off-line spojení s NMR experimentom. Čes. slov. farm. 55, 124-130 /2006/
 5. Fedurcová, A., Májek, P., Lehotay, J., Čižmárik, J.: HPLC behaviour of Diazepam on ?-cyclodextrin Chiral Stationary Phase. Evidence of Conformational Change. J. Liq. Chromatogr. & Rel.Techn. 29, 2229-2244 /2006/
 6. Rojkovičová, T., Lehotay, J., Armstrong, D.W., Čižmárik, J.: Study of the Mechanism of Enantioseparation. Part. XII. Comparison Study of Thermodynamic Parameters on Separation of Phenylcarbamic Acid Derivatives by HPLC using Macrocyclic Glycopeptide Chiral Stationary Phases. J. Liq. Chromatogr. & Rel.Techn. 29, 2615-2624 /2006/
 7. Umbreit, M.H., Nowicki, P., Klos, J., Čižmárik, J.: The Use of Artificial Neural Networks for Selection of the Most Appropriate Thermal Parameters and for the Classification of a Set of Phenylcarbamic Acid Derivatives. Com. Chem. High Throughput Screen. 9, /6/, 455-464 /2006/
 8. Čižmárik, J., Hroboňová, K., Lehotay, J., Šimková, D.: Štúdium chemického zloženia propolisu. IV. Analýza vodného extraktu propolisu. Farm. Obzor 75, 284-288 /2006/
 9. Čižmárik, J., Hroboňová, K., Lehotay, J.: Štúdium chemického zloženia propolisu. V. HPLC analýza organických kyselín. Farm. Obzor 75, 289-292 /2006/
 10. Čižmárik, J., Hounnoukon, T., Račanská, E., Novomeský, P: Study of Local Anesthetics. Part: CV. Synthesis, spectral parameters and activity of cis-(±)- and trans (±)-2-(Piperidinometyl) cyclopenthyl esters of alkoxy, alkyl and chloro-alkyl substituted phenylcarbamic Acid. Acta Fac. Pharm. Univ. Comen. 53, 76-86 /2006/
 11. Čižmárik, J., Malík, I., Kaustová, J., Waisser, K., Doležal, R.: The Antimycobacterial Derivatives of 2-hydroxy-3-(4-phenylpiperazin-1-yl)- propylphenylcarbamates. Chem. Listy 100, 1004-1005 /2006/
 12. Andriamainty, F., Čižmárik, J., Zúdorová, Z., Malík, I., Sedlárová, E.: Influence of alcohols on the critical micelle concentration of heptacainium chloride. Study of local anesthetics. Part 171. Pharmazie 62, 77-78 /2007/
 13. Malík, I., Sedlárová, E., Csöllei, J., Andriamainty, F., Čižmárik, J.: Relationship between Physicochemical Properties, Lipophility Parameters, and Local Anesthetic activity of Dibasic Esters of Phenylcarbamic Acid.Chem. Pap. 61 (3), 206-213 /2007/.
 14. Čižmárik, J., Rojkovičová, T., Lehotay, J.: Štúdium lokálnych anestetík. Časť 173. Použitie on-line spojenia nechirálno-chirálneho chromatografického systému na štúdium kinetiky rozkladu derivátov kyseliny fenylkarbámovej v králičom krvnom sére. Farm. Obz. 76, 74-78 /2007/
 15. Čižmárik, J., Andriamainty, F., Malík, I., Sedlárová, E.: Štúdium lokálnych anestetík. Časť 174. Štúdium micelizácie perhydroazepinyletylesterov 3-alkoxysubstituovanej kyseliny fenylkarbámovej. Farm. Obz. 76, 79-81 /2007/
 16. Šubová, M., Vitková, Z., Čižmárik, J.: Štúdium lokálnych anestetík. Časť 175. Vplyv enhanceru na stabilitu hydrogélov s látkou XIX M potenciálnym liečivom zo skupiny derivátov kyseliny fenylkarbámovej. Farm. Obz. 76, 82-85 /2007/
 17. Malík, I., Sedlárová, E., Csöllei, J., Andriamainty, F., Čižmárik, J., Kečkéšová, S.: The physicochemical properties of dibasic alkyl esters of 2- and 3-alkyloxy substituted phenylcarbamic acid. Acta Fac. Pharm. Univ. Comenianae 54, 136-145 /2007/
 18. Šubová, M., Vitková, Z., Cirbusová, E., Čižmárik, J., Halenárová, A.: Formulation of the substance XXII B into hydrogels. Acta Fac. Pharm. Univ. Comenianae 54, 191-197 /2007/
 19. Waisser, K., Doležal, R., Čižmárik, J., Malík, I., Kaustová J.: The antimycobacterial derivatives against potential pathogenic strains: 2-hydroxy-3-(4-phenylpiperazin-1-yl)-propylphenylcarbamates. Sci. Pharm. 75, 55-61 /2007/

2O. Čižmárik, J., Andriamainty, F., Malík, I., Sedlárová, E.: Štúdium lokálnych anestetík. Časť 176. Štúdium micelizácie a termodynamických parametrov heptakaíniumchloridu vo vodnom a alkoholickom prostredí. Farm. Obz. 76, 133-138 /2007/.

2l. Malík, I., Sedlárová, E., Andriamainty, F., Čižmárik, J., Kečkéšová, S., Csöllei, J.: Teoretické štúdium fyzikálno-chemických vlastností derivátov kyseliny 2-, 3-, 4-alkoxyfenylkarbámovej s bázickou časťou tvorenou substituovaným N-fenylpiperazínom. Farm. Obz. 76, 139-143 /2007/.

 1. Čižmárik, J., Waisser, K., Doležal, R., Kaustová J.: Potenciálne antituberkulotiká zo skupiny dihydrochloridov 2-(4-alkyl- piperazin-1-yl)-etyl esterov kyseliny 2-heptyloxyfenylkarbámovej. Farm. Obz. 76, 144-146 /2007/
 2. Lachová, M., Lehotay, J., Skačáni, I., Čižmárik, J.: Extrakcia teanínu z čínského zeleného čaju pomocou polyméru s molekulovými odtlačkami ako sorbentu pre SPE. Farm. Obz. 76, 147-151 /2007/
 3. Gardavská, K., Čižmárik, J.: Štúdium lokálnych anestetík. Časť 177. Vplyv pomocných látok na fyzikálno- chemické vlastnosti a uvoľňovanie potenciálného lokálného anestetika XXIII Z zo základov topických polotuhých liekov. Farm. Obz. 76, 162-165 /2007/

25..Gardavská, K., Čižmárik, J., Žabka, M.: Study of local anaesthetics. Part 172. Comparison of the influence of auxilliary substances on physicochemical parameters of two phenylcarbamic acid derivatives. Sci. Pharm. 75, 81-88 /2007/

 1. Hroboňová, K., Lehotay, J., Čižmárik, J.: Determination of quinic and shikimic acids in products derived from bees and their preparates by HPLC. J. Liq. Chrom. and Relat. Tech. 30, 2635-2644 /2007/
 2. Waisser, K., Doležal, R., Čižmárik, J., Malík, I., Kaustová, J.: The potential antituberculotics of the series of 2-hydroxy-3-(4-phenyl- piperazin-1-yl)-propylphenylcarbamates. Folia Pharm. Univ. Carol. 35–36, 45-48 /2007/
 3. Ďurčeková, T., Mocák, J., Lehotay, J., Čižmárik, J.: Study of anaesthetical activity of alkoxyphenylcarbamic acid esters using statistical methods. Nova Biotechnologica VII-1, 123-128 /2007/

29.. Čižmárik, J., Andriamainty, F., Malík, I., Sedlárová, E.: Štúdium lokálnych anestetík. Časť 178. Micelizácia pyrolidínoetylesterov 2-alkoxysubstituovanej kyseliny fenylkarbámovej. Farm. Obz. 76, 263-267 /2007/

 1. Čižmárik, J., Waisser, K., Doležal, R., Kaustová, J.: Antimykobakteriálna účinosť bázických esterov kyseliny alkoxyfenylkarbámovej s rozvetveným spojovacím reťazcom na ?-uhlíku. Farm. Obz. 76, 268-271 /2007/

3l.. Meričko, D., Lehotay, J., Skačáni, I., Čižmárik, J.: Vplyv teploty na enantioseparáciu opticky aktívnych sulfoxidov, entalpicko- entropická kompenzácia. Farm. Obz. 76, 272-282 /2007/

 1. Šubová, M., Vitková, Z., Čižmárik, J.: Štúdium lokálnych anestetík. Časť 179. Vplyv gélového základu a pomocných látok na farmaceutickú dostupnosť potenciálneho lokálneho anestetika – látky XXII B. Farm. Obz. 76, 289-292 /2007/
 2. Čižmárik, J., Do Ngoc Minh, Novomeský, P.: Štúdium lokálnych anestetík. Časť 180. Príprava, vlastnosti a účinok N-(2-hydroxyetyl)-N-[2-(2-heptyloxyfenylkarbamoyloxyetyl]-amónium chloridu (látky Ox). Farm. Obz. 77, 18-21 /2008/
 3. Gardavská, K., Čižmárik, J.: Štúdium lokálnych anestetík. Časť 181.Porovnanie uvoľňovania derivátov kyseliny fenylkarbámovej zo základov dermálnych polotuhých liekov. Farm. Obz. 77, 22-27 /2008/
 4. Klos, J., Nowicki, P., Čižmárik, J.: Thermal parameters of phenylcarbamic acid derivatives using calculated molecular descriptors with MLR and ANN. Quantitative structure-property relationship studies. J. Thermal Anal. and Cal. 91, 203-212 /2008/
 5. Čižmárik, J., Andriamainty, F., Malík, I.: Štúdium lokálnych anestetík. Časť 182. Micelizácia perhydroazepinyletylesterov 3-alkoxysubstituovanej kyseliny fenylkarbámovej v alkoholickom prostredí. Farm. Obz. 77, 33-36 /2008/
 6. Lachová, M., Lehotay, J., Skačáni, I., Čižmárik, J.: Možnosti použitia polymérov s molekulovými odtlačkami na selektívnu sorpciu niektorých derivátov fenylkarbámovej kyseliny. Farm. Obz. 77, 37-40 /2008/
 7. Meričko, D., Lehotay, J., Čižmárik, J.: Použitie ristocetínovej chirálnej stacionárnej fázy na separáciu niektorých asymetrických sulfoxidov a vplyv teploty na ich enantioseparáciu. Farm. Obz. 77, 41-46 /2008/
 8. Čižmárik, J., Hroboňová, K., Lehotay, J.: HPLC stanovenie kyseliny chinovej a kyseliny šikimovej v mede, propolise a vo výrobkoch z nich. Farm. Obz. 77, 47-51 /2008/

4O. Hroboňová, K., Lehotay, J., Čižmárik, J.: Determination of Some Phenolic Acids in Propolis by an HPLC Method. J. Liq.Chrom.Relat.Techn. 31, 1213-1226 /2008/

4l. Andriamainty, F., Čižmárik, J., Malík, I., Horvat, S.: Štúdium lokálnych anestetík. Časť 183. Micelizácia a termodynamické parametre heptakaíniumchloridu v prostredí roztoku KBr. Čes. slov. Farm. 57, 119-125 /2008/

 1. Waisser, K., Doležal, R., Čižmárik, J.: Graphic demonstration of the structure – antimycobacterial activity relationships in the series of ester phenylcarbamic acids with piperidine or pyrrolidine. Folia Pharm. Univ. Carol. 37, 65-76 /2008/
 2. Čižmárik, J., Malík, I., Sládková, D., Andriamainty, F.: Study of local anaesthetic: Part 184. Relationship between physicochemical properties and local anaesthetic activity of piperidinomethyl esters of substituted phenylcarbamic acid. Acta Fac. Univ. Comenianae 55, 79-89 /2008/
 3. Čižmárik, J., Waisser, K., Doležal, R.:QSAR study of antimycobacterial activity of esters of substituted phenylcarbamic acids. Acta Fac. Univ. Comenianae 55, 90-95 /2008/

45.Stankovičová, M., Bezáková, Ž., Lukáš, L., Lukášová-Masná, P., Čižmárik, J.:Basic analogues of heptacaine chloride kinetics of alkaline hydrolysis. Acta Fac. Univ. Comenianae 55, 192-197 /2008/

46.Meričko, D., Lehotay, J., Čižmárik, J.: Vplyv zloženia mobilnej fázy na separáciu a termodynamické parametre enantioseparácie chirálnych sulfoxidov pri použití stacionárnej fázy CHIROBIOTIC TAG. Farm. Obz, 77, 167-176 /2008/

47.Meričko, D., Lehotay, J., Čižmárik, J.: Enantioseparation of chiral sulfoxides using teicoplanine chiral stationary phases and kinetic study of decomposition in human plasma. Pharmazie 63, 854-859 /2008/

48.Lachová, M., Lehotay, J., Skačáni, I., Čižmárik, J.: Selective solid-phase extraction of phenylcarbamic acid derivatives from a rat serum by molecular imprinted polymer.

Acta Chimica Slovaca 1, 175-179 /2008/

 1. Andriamainty, F., Čižmárik, J., Malík, I.: Štúdium lokálnych anestetík. Časť 185. Termodynamické parametre heptakaíniumchloridu v prostredí roztoku NaBr. Čes. slov. Farm. 57, 260-264 /2008/
 2. Lachová, M., Lehotay, J., Skačáni, I., Čižmárik, J.: Influence of polymerization mixture composition on moleculary imprinted polymers properties prepared with 1-methyl-2-piperidinoethylesters of decyloxyphenylcarbamic acid as template. Modern Analytical Chemistry, Praha, 49-52 /2008/ Book of Proceedings. ISBN 473 80-903103-2-2
 3. Hroboňová, K., Lehotay, J., Čižmárik, J.: Determination of Organic Acids in Propolis by HPLC Using Two Columns with an On-Line SPE System. J. Liq.Chrom.Relat.Techn. 32, 125-135 /2009/
 4. Lachová, M., Lehotay, Čižmárik, J.: Isolation on Some Derivatives of Phenylcarbamic Acid from Human Plasma using Molecularly Imprinted Polymers. J. Liq.Chrom.Relat.Techn. 32, 167-181 /2009/

 

 1. Meričko, D., Lehotay, J., Čižmárik, J.: HPLC štúdium vplyvu teploty na separáciu niektorých enantiomérov sulfoxidov, stanovenie niektorých enantiomérov sulfoxidov v sére potkana. Čes. slov. Farm. 58, 71-77 /2009/
 2. Čižmárik, J., Lachová, M., Lehotay, J., Skačáni, I..: Štúdium lokálnych anestetík. Časť 187. Extrakcia 1-metyl-2-piperidinoetylesterov alkoxyfenylkarbámových kyselín z ľudskej plazmy polymérmi s odtlačkami molekúl a porovnanie s klasickou extrakciou tuhou fázou. Čes. slov. Farm. 58, 78-82 /2009/
 3. Andriamainty, F., Čižmárik, J., Malík, I.: Štúdium lokálnych anestetík. Časť 190. Micelizácia a termodynamické paramatre N-[2-(2-heptyloxyfenylkarbamoyloxy)-etyl]-pyrolidiumchloridu vo vodnom roztoku KF. Farm. Obz. 78, 129-133 /2009/
 4. Herdová, P., Vitková, Z., Čižmárik, J.: Štúdium lokálnych anestetík. Časť 189. Hodnotenie tokových vlastností lieku Mesocain gél pri použití rôznych gélotvorných látok. Farm. Obz. 78, 151-153 /2009/
 5. Lachová, M., Lehotay, Skačáni, I., Čižmárik, J.: Molecularly Imprited Solid-Phase Extraction of 1-Methyl-2-piperidino- ethylesters of Alkoxycarbamic Acid from Human Plasma, Comparison with Classical Solid Phase Exctraction. J. Liq.Chrom.Relat.Techn. 32, 2293-2306 /2009/
 6. Andriamainty, F., Čižmárik, J., Malík, I.: Study of Local Anaesthetic: Part 188. Micelization and thermodynamic parameters pf heptacainumchloride in aqueous electrolyte solution of potassium fluoride. Acta Fac. Pharm. Univ. Com. 56, 31-38 /2009/
 7. Waisser, K., Čižmárik, J., Holý, P., Petríková, E., Kuneš, J., Kaustová, J.: Antimycobacterial 3-/4-ethoxythiocarbonyl-phenyl/-4-thioxo-2H-1,3-benz-

oxazine-2/3H/-ones and 3-/4-ethoxythiocarbonyl-phenyl/-2H-1,3-benzoxazine-

2,4/3H/-dithiones. Acta Fac. Pharm. Univ. Com. 56, 171-179 /2009/

 1. Kečkéšová, S., Sedlárová, E., Čižmárik, J., Garaj, V., Csöllei, J., Mokrý, P., Andriamainty, F., Malík, I., Kaustová, J.: Antimycobacterial activity of novel derivatives of arylcarbonyloxy- aminopropanols. Čes. a slov. Farm. 58, 203-207 /2009/
 2. Ďurčeková, T., Mocák, J., Lehotay, J., Čižmárik, J., Boronová, K.: Chemometrical study of the anaesthetical activity of alkoxyphenylcarbamic acid esters. Pharmazie 65, 167-174 /2010/

62..Herdová, P., Vitková, Z., Čižmárik, J.: Štúdium lokálnych anestetík. – časť 191. Optimalizácia zloženia hydrogélov z hľadiska tokových vlastností pre trimekaín a terbinafín. Čes. a slov. Farm. 59, 31-33 /2010/

 1. Lachová, M., Lehotay, J., Skačani, I., Čižmárik, J.: Study of Selectivity of Molecularly Imprinted Polymers Prepared Under Different Conditions. J. Chrom. Sci. 48, 395-398 /2010/
 2. Čižmárik, J., Hroboňová, K., Lehotay, J., Spišská, Ľ.: Štúdium chemického zloženia propolisu VI. HPLC stanovenie umbeliferónu, 4-metylumbeliferónu a skoparónu. Farm. Obz. 79, 243-246 /2010/

65 Ďurčeková, T., Boronová, K., Lehotay, J., Mocák, J., Čižmárik, J., Denderz, N.: Štúdium lokálnych anestetík. Časť 191: Využitie umelých neurónových sietí pri štúdiu korelácií medzi vypočítanými a nameranými hodnotami retenčných faktorov v rôznych separačných systémoch v skupine bázických esterov alkoxysubstituovanej kyseliny fenylkarbámovej. Čes. a slov. Farm. 59, 205-209 /2010/

 1. Gališinová, J., Čižmárik, J., Andriamainty, F., Malík, I.: Štúdium lokálnych anestetík – časť 193. Štúdium vplyvu teploty a prídavku soli na micelizáciu heptakaíniumperchlorátu vo vodnom prostredí. Čes. a slov. Farm. 59, 272-276 /2010/

67.. Čižmárik, J., Matušová, D., Vitková, Z., Brázdovičová, B., Herdová, P.: Study of local anaestetics – Part 192. Formulation of lidocaine into gels with anti-inflammatory effect. Čes. a slov. Farm. 59, 277-279 /2O1O/

 1. Kováčová,J., Lehotay,J., Urgeová,E., Mocák,J., Čižmárik,J. :Determination of selected flavonoids in hope extract by HPLC. J..Liq. Chrom. Rel.Tech. 34, 329-340 /2011/.
 2. Vitková,Z., Herdová,P., Čižmárik,J., Žabka,M., Brázdovičová,B., Bočkajová, K.: Štúdium lokánych anesteítík-časť l94. Hodnotenie karbopolových hydrogélov s lidokaínom. Čes.slov.Farm.6O,-79,-83 /2011/
 3. Malík,I., Andriamainty,F., Sedlárová,E., ČižmárikJ., Gališinová,J., Mokrý,P., Csollei,J., Karlovská, J., Lukáč, M.: Analytické hodnotenie mono-3-4-(2-etoxyetoxy)-benzyloxy-2-hydroxypropyl- -izopropylamonium fumarátu Čes.slov.Farm. 6O, 84-93 /2O11
 4. Vitková, Z., Vitko, A., Žabka, M., Čižmárik, J.: Alternative and generalized approach to in vitro-in vivo corelation. Acta Poloniae Pharm..-Drug Res. 68, 4l7-42l //2011

Bratislava l1 8..2011