Prof. ČižmárikProfesor Čižmárik sa narodil 17. 3. 1943 v Šoporni, okres Galanta. Po skončení základnej školy v Šoporni v r. 1957 až 1961 študoval na Strednej priemyselnej škole chemickej v Bratislave. V r. 1962 – 1967 študoval na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského (FaF UK) v Bratislave. V r. 1967 mu bol na základe úspešného rigorózneho pokračovania udelený akademický titul doktor prírodovedy – RNDr. V r. 1974 získal vedeckú hodnosť kandidáta farmaceutických vied (CSc., PhD.). Na základe úspešnej obhajoby habilitačnej práce Príspevok k štúdiu farmaceuticko-chemických aspektov v skupine bázických etylesterov kyselín fenylkarbámových sa v r. 1979 stal docentom farmaceutickej chémie.

Profesorom z vedného odboru farmaceutická chémia bol prezidentom republiky menovaný v r. 1989. Stal sa prvým Slovákom, ktorému bola táto vedecko-pedagogická hodnosť tohto vedného odboru udelená. V r. 2007 mu bol SAV priznaný stupeň I. – vedúci vedecký pracovník.

Od promócie v r. 1967 až doteraz pôsobí na Katedre farmaceutickej chémie FaF UK v Bratislave. V r. 1980 až 1987 bol I. prodekanom FaF UK a v r. 1987 až 1990 prorektorom Univerzity Komenského v Bratislave pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. V r. 1986 až 1990 bol vedúcim Katedry farmaceutickej chémie FaF UK. Túto funkciu zastával opäť od 1. 1. 1995 do 1.3. 2010. V r. 1992 až 2000 bol členom Akademického senátu FaF UK, pričom v r. 1995 – 1998 bol jeho predsedom.

V pedagogickej oblasti pôsobí ako prednášateľ a examinátor profilovej disciplíny farmaceutického štúdia Farmaceutickej chémie a ďalších predmetov Molekulové základy vývoja liečiv, Technológia syntetických liečiv a Projekcia liečiv.  Od r. 2005 prednáša aj predmet Dejiny farmácie.

Bol školiteľom 10 nových vedeckých pracovníkov, doktorandov. Je predsedom SOK pre vedný odbor 7.3.3 Farmaceutická chémia a členom odborovej komisie pre farmakológiu, organickú chémiu a kontrolu chemických liečiv, bol garantom farmaceutického štúdia, vedúcim diplomových a rigoróznych prác, cvičení a seminárov. Je spoluautorom 8 titulov učebných textov, monografie Teoretické základy farmaceutickej chémie (1999), publikácie Šoporňa, minulosť a súčasnosť 1251 – 2001 (2001) a autorom diela Osobnosti apidológie, I. diel (2003).

Vo vedeckovýskumnej oblasti sa venuje štúdiu derivátov a analógov substituovanej kyseliny fenylkarbámovej ako potenciálnych liečiv a výskumu včelích produktov. Profiloval sa najmä v oblasti projekcie, syntézy, analýzy liečiv, v štúdiu vzťahu ich chemickej štruktúry, fyzikálno-chemických vlastností a ich biologického účinku. Doteraz je autorom a spoluautorom vyše 390 pôvodných vedeckých experimentálnych prác, 28 súborných prehľadov a 16 patentov. Na domácich alebo zahraničných vedeckých fórach prezentoval cez 300 odborných prednášok a posterov. Doteraz uverejnil cez 1300 odborných a populárnych článkov.

Od r. 1985 je členom Chemickej a predsedom Terminologickej sekcie Liekopisnej komisie pri ŠÚKL. Podieľal sa na tvorbe Slovenského liekopisu, 1.vydanie. Od r. 1987 je členom redakčnej rady časopisu Česká a Slovenská farmácie. Je členom Vedeckej rady FaF UK a bol členom Kolégia dekana FaF UK a od r. 2002 zodpovedným redaktorom periodika Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae. Od roku 2010 je členom redakčnej rady periodika Monitor medicíny SLS.

Od skončenia štúdia farmácie pracuje aj v Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (SFS). V r. 1969 až 1986 bol vedeckým sekretárom a v r. 1986 – 1993 predsedom Sekcie farmaceutickej chémie SFS. V súčasnosti je jej čestným predsedom. V r. 1992 až 1999 bol vedeckým sekretárom SFS a v r. 1999 bol zvolený za prezidenta SFS. Túto spoločnosť zastupoval na kongresoch Federation International of Pharmacy (FIP) v Stockholme (1995), v Jeruzaleme (1996) a v Haagu (1999). Patrí medzi zakladateľov, členov a predsedov prípravných výborov konferencií Syntéza a analýza liečiv a sympózií Syntéza a analýza liečiv a látok ovplyvňujúcich životné prostredie. Bol medzi zakladajúcimi členmi Asociácie slovenských chemických a farmaceutických spoločností (2000), v ktorej bol v r. 2003 – 2005 vo funkcii predsedu a v súčasnosti je jej podpredsedom.

Za jeho doterajšiu všestrannú činnosť v uvedených oblastiach mu boli udelené viaceré vyznamenania a ocenenia, z ktorých treba spomenúť najmä bronzovú (1977), striebornú (1982), zlatú (1987) a pamätnú medailu k 50. výročiu FaF UK (2002), medailu Farmaceutickej fakulty Hradec Králové (2000), striebornú medailu UK Praha (2007), bronzovú (1969), pamätnú (1989),  striebornú (2003), zlatú medailu UK, zlatú (1989) medailu Lekárskej fakulty UK Martin, Hynkovu medailu (1989) Lekárskej fakulty UK Bratislava, striebornú (1993) a zlatú (1998) medailu Propter merita Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS). Je nositeľom Weberovej ceny SFS (1995). V r. 2002 mu bola SFS udelená medaila PhMr. Vladimíra J. Žuffu, v roku 2003 Hanušova medaila Českej spoločnosti chemickej, strieborná medaila Slovenskej chemickej spoločnosti, v roku 2005 získal Jesseniovu cenu (SLS), v roku. 2005 Medal za zaslugi dla uczelni Akademii Medycznej (Poznaň), v roku 2006 získal Osobitné uznanie za výskum – celoživotné dielo v akcii Vedec roka 2005. V roku 2007 mu bola SLS udelená Čestná plaketa T.R. Niederlanda, Medaila prof. Dr. Ing. Miloša Marku, ktorú udeľuje Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie a Cena SAV za popularizáciu vedy. V roku 2008 mu bola dekanom FaF UK udelená strieborná Medaila Galenosa V roku 2009 mu rektor Univerzity Komenského v Bratislave za tvorivé vedecko-pedagogické pôsobenie na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského, prínos pri rozvíjaní vedného odboru farmaceutická chémia, chémia liečiv a  apidológia, za organizátorskú prácu v akademických funkciách na fakulte a univerzite a za dôstojnú reprezentáciu Univerzity Komenského doma i v zahraničí udelil Zlatú medailu Univerzity Komenského. V roku 2010 mu bola udelená Pamätná medaila 90.výročia vzniku Spolku slovenských lekárov v Bratislave. V roku 2011 bol ocenení Medailou profesora Daniela Belluša, ktorú udeľuje Slovenská chemická spoločnosť a stal i laureátom Ceny prof. MUDr. Karola Virsíka, ktorú mu udelila SLS. SAV mu udelila Čestnú plaketu SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách.

Jeho ušľachtilým koníčkom je apidológia (náuka o včelách). Od r. 1967 je členom Slovenského zväzu včelárov (SZV) v Bratislave. V r. 1973 – 1978 bol členom Predsedníctva Ústredného výboru SZV. V r. 1995 až 2002 bol predsedom SZV a v r. 1998 – 2002 vykonával funkciu prezidenta Apislavie – Federácie stredoeurópskych včelárskych organizácií. Výrazné úspechy dosiahol v oblasti izolácie a identifikácie obsahových látok včelích produktov, najmä propolisu a štúdiom ich biologických a farmakologických účinkov. V r. 1991 až 2002 bol predsedom a v súčasnosti je čestným predsedom redakčnej rady časopisu Včelár. Od r. 1993 je členom Vedeckej rady Ústavu včelárstva v Liptovskom Hrádku. Je lektorom SZV pre oblasť využitia včelích produktov. Jeho činnosť v apidológii bola ocenená udelením bronzovej (1973), striebornej (1976) a zlatej (1978) medaily SZV, medaily Štefana Závodníka (1993, 1998), Pocty Juraja Fandlyho (1995), ktorú mu udelil Minister kultúry SR, striebornej (2002) a zlatej (2008) medaily Ministra pôdohospodárstva SR, medaily dr. Jána Dzierzona (1975, Poľsko), zlatej medaily Antona Janšu (1978) a striebornej medaily DO Medex (1979, Ljublana, Slovinsko).

V r. 2000 bol zvolený za Čestného člena Slovenskej farmaceutickej spoločnosti. Okrem toho je Čestným členom Českej farmaceutickej spoločnosti (2000), Polskiego Towarzystva Farmaceutyczniego (2001), Maďarskej farmaceutickej spoločnosti (2003), Litovskej farmaceutickej spoločnosti (2005), Slovenskej chemickej spoločnosti, Českej spoločnosti chemickej a Slovenskej lekárskej spoločnosti (2007).

Bratislava, 11. 8. 2011